Ngày 13/5/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về xuất khẩu, nhập khẩu, mua sắm hàng quốc phòng, lập danh sách các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hoạt động liên doanh liên kết của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, Danh mục sản phẩm dịch vụ phục vụ quốc phòng an ninh, nhập khẩu và dự trữ vật tư kỹ thuật cho công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng, chính sách của Nhà nước đối với cơ sở quốc phòng nòng cốt và chính sách đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.

Ngày 13/5/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về xuất khẩu, nhập khẩu, mua sắm hàng quốc phòng, lập danh sách các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hoạt động liên doanh liên kết của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, Danh mục sản phẩm dịch vụ phục vụ quốc phòng an ninh, nhập khẩu và dự trữ vật tư kỹ thuật cho công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng, chính sách của Nhà nước đối với cơ sở quốc phòng nòng cốt và chính sách đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.

Về nguyên tắc, chỉ nhập khẩu hàng quốc phòng có tiêu chuẩn, chất lượng cao hơn hoặc tương đương hàng quốc phòng do cơ sở công nghiệp quốc phòng sản xuất trong trường hợp trong nước không đáp ứng được nhu cầu về số lượng. Các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt được liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế và các tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất các sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi. Tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng trong trường hợp sản xuất sản phẩm, chi tiết sản phẩm, nghiên cứu khoa học công nghệ hoặc chuyển giao công nghệ chế tạo sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh thì được miễn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư góp vốn bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng giá trị phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/5/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/6/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article