Giá nước sạch sinh hoạt ở đô thị là từ 2.000đồng/m3 đến 12.000 đồng/m3, ở nông thôn từ 1.000đồng/m3 đến 8.000 đồng/m3.

được Bộ Tài chính ban hành tại ngày 20/5/2009.

Theo đó, giá nước sạch sinh hoạt ở đô thị là từ 2.000đồng/m3 đến 12.000 đồng/m3, ở nông thôn từ 1.000đồng/m3 đến 8.000 đồng/m3. Căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch theo hướng dẫn của Liên bộ Tài chính-Xây dựng-Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ngày 19/5/2009)  và khung giá quy định tại Thông tư này, UBND cấp tỉnh quyết định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cụ thể tại địa phương.

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/6/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article