Ngày 8/5/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Ngày 8/5/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Thông tư được đăng Công báo ngày 8/5/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article