Tiếp theo Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009, ngày 12/5/2009, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung chi tiết mã số một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng, ban hành Danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng tại Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009.

Tiếp theo Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009, ngày 12/5/2009, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung chi tiết mã số một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng, ban hành Danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng tại Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/5/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article