Hai nhóm mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào gồm thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá được áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2009. Các mặt hàng này được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%.

Ngày 12/5/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 09/2009/TT-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào.

Theo đó, hai nhóm mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào gồm thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá được áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2009. Các mặt hàng này được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%. Mã số hàng hóa  và tổng lượng hạn ngạch thuế quan của các nhóm mặt hàng trên được ban hành tại Phụ lục đính kèm Thông tư. Mức thuế suất này được áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 1/1/2009.

Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cấp theo quy định và được thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục 02 kèm theo Thông tư này. Chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 mới được phép nhập khẩu lá và cọng thuốc lá.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/5/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/6/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article