Ngày 19/5/2009, Bộ Tài chính-Bộ Xây dựng-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; áp dụng đối với các tổ chức có thẩm quyền lập, trình, thẩm định phương án giá và quyết định giá tiêu thụ nước sạch theo quy định của pháp luật; các đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và khách hàng sử dụng nước sạch.

Ngày 19/5/2009, Bộ Tài chính-Bộ Xây dựng-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; áp dụng đối với các tổ chức có thẩm quyền lập, trình, thẩm định phương án giá và quyết định giá tiêu thụ nước sạch theo quy định của pháp luật; các đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và khách hàng sử dụng nước sạch.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2009 và thay thế Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 8/11/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article