Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án do UBND cấp tỉnh, các Bản Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư quy định tại các Điều 37-39 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư tại Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009.

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án do UBND cấp tỉnh, các Bản Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư quy định tại các Điều 37-39 Nghị đinh số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư tại Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009.

Trong hồ sơ thẩm định dự án đầu tư, cần thẩm tra công nghệ của dự án (có thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, xem xét sự hoàn thiện của công nghệ, mức độ tiên tiến của dây chuyền công nghệ, sự lựa chọn công nghệ..). Các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao còn cần phải đáp ứng các tiêu chí nêu tại Quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao ban hành kèm theo Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2006); thẩm tra các sản phẩm do công nghệ tạo ra và thị trường sản phẩm; thẩm tra thiết bị trong dây chuyền công nghệ (tính năng, tính đồng bộ, phương thức mua sắm thiết bị… Đối với dự án mà bên nước ngoài tham gia góp vốn bằng thiết bị, cần lưu ý không để xảy ra trường hợp đưa vào danh mục các thiết bị không cần thiết); thẩm tra nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng cho sản xuất; thẩm tra tính hiệu quả của dự án; những vấn đề khác có liên quan (nếu có).

Cơ quan tổ chức thẩm tra công nghệ nghiên cứu hồ sơ đề nghị thẩm tra công nghệ trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và có ý kiến thẩm tra về công nghệ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Đối với những dự án có nội dung công nghệ phức tạp, có tính liên ngành hoặc có phạm vi ảnh hưởng rộng, tùy theo mức độ phức tạp của công nghệ của dự án đầu tư, cơ quan tổ chức thẩm tra công nghệ quyết định việc lấy ý kiến chuyên gia, ý kiến phản biện của cá nhân, tổ chức chuyên ngành, hội nghị tư vấn hoặc thành lập hội đồng thẩm định để xem xét.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/5/2009, có hiệu lực thi hành kể sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article