Ngày 03 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải (Hải Phòng) đến năm 2025 (Quy hoạch) tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg. Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải được thành lập theo Quyết định số 06/2008/QĐ-TTg ngày 1 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 03 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng chung Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải (Hải Phòng) đến năm 2025 (Quy hoạch) tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg. Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải được thành lập theo Quyết định số 06/2008/QĐ-TTg  ngày 1 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải là khu kinh tế tổng hợp nhằm phục vụ nhu cu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng và vùng duyên hải Bc Bộ. Đồng thời là trung tâm kinh tế biển, đa ngành, đa lĩnh vực của vùng duyên hải Bắc Bộ và của cả nước, bao gồm: Kinh tế hàng hải (trọng tâm là phát triển dịch vụ cảng), trung tâm công nghiệp, dịch vụ tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại.

Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải gồm 2 phân khu chức năng chính là khu phi thuế quan (có chức năng chính: chế xuất, kho tàng, quảng bá, trưng bày sản phẩm, dịch vụ, điều hành, hải quan và an ninh quốc phòng) và khu thuế quan (bao gồm các Khu công nghiệp Bến Rừng, Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, Khu công nghiệp Đình Vũ, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Khu công nghiệp Cát Hải và Lạch Huyện).

Quyết định quy định rõ phạm vi, ranh giới lập Quy hoạch; Quy mô dân số và đất đai; Định hướng phát triển không gian; Quy hoạch sử dụng đất; Thiết kế đô thị; Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2015 v.v…

y ban nhân dân thành phố Hi Phòng có trách nhiệm: tổ chức công bố, công khai đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng đến năm 2025; Ban hành Quy định quản lý theo Quy hoch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; Triển khai lập, xét duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng làm cơ striển khai các dự án đu tư và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạchXây dựng các phương án phòng chống thiên tai,ng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

                                                                                                Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article