Kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2012, chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT nói trên tạm ngừng.

Theo quy định trước đây, thương nhân nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công thương nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy phép nhập khẩu tự động. Giấy phép này được Bộ Công Thương cấp cho thương nhân dưới hình thức xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu cho mỗi lô hàng. Giấy phép nhập khẩu tự động có giá trị thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương xác nhận.

Theo Thông tư số 27/2012/TT-BCT của Bộ Công thương, kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2012, chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT nói trên tạm ngừng.

Thương nhân nhập khẩu các mặt hàng quy thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số số 24/2010/TT-BCT nêu trên làm thủ tục hải quan theo các quy định hiện hành không phải đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Công Thương.

               Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article