Theo đó, mức thuế suất của xút ăn da dạng rắn là 3% (trước đó là 10%). Mặt hàng silicat kép hay phức, kể cả alumino silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học chịu mức thuế suất 5% (trước đó là 0%).

Ngày 18 tháng 9 năm 2012, Bộ Tài chính có Thông tư số 154/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2815.11.00 và nhóm 2842.10.00 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, mức thuế suất của xút ăn da dạng rắn là 3% (trước đó là 10%). Mặt hàng silicat kép hay phức, kể cả alumino silicat đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học chịu mức thuế suất 5% (trước đó là 0%).

Mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nói trên áp dụng từ ngày 2 tháng 11 năm 2012.

Phong Lâm

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article