Ngày 14 tháng 9 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về bao bì đóng gói sẵn hàng hóa vào khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Ngày 14 tháng 9 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về bao bì đóng gói sẵn hàng hóa vào khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Theo đó, bao bì đóng gói sẵn hàng hóa (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi), bao gồm:

a) Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa nhập khẩu;

b) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói;

c) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.”

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article