Ngày 2 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1428/QĐ-TTg về kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam.

Ngày 2 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1428/QĐ-TTg về kết thúc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam.

Theo đó, việc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 52/QĐ-TTg  ngày 12 tháng 01 năm 2010 và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam theo Quyết định số 54/QĐ-TTg  ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ được kết thúc. Bộ trưởng Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ:

- Thành lập Tổng Công ty Sông Đà (trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà trước đây), Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trước đây).

- Xây dựng phương án cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Sáu công ty sau được chuyển về trực thuộc Bộ Xây dựng: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam: Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng; Tổng công ty Cơ khí xây dựng; Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng; Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng; Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam.

- Thực hiện cổ phần hóa các Tổng công ty: Lắp máy Việt Nam, Xây dựng và phát triển hạ tầng, Cơ khí xây dựng, Xây dựng Bạch Đằng, Xây dựng Hà Nội, Thủy tinh và gốm xây dựng, Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 2363/TTg-ĐMDN  ngày 27 tháng 12 năm 2010 và số 903/TTg-ĐMDN  ngày 07 tháng 6 năm 2011.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article