Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 5737/QĐ-BCT  ngày 28 tháng 9 năm 2012 công bố tạm thời ba danh mục hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 5737/QĐ-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2012 công bố tạm thời ba danh mục:

- Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu;

- Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan;

- Danh mục hàng hóa thực phẩm đông lạnh kinh doanh tạm nhập tái xuất phải thực hiệntheo giấy phép của Bộ Công Thương.

Các thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan hàng hóa thuộc các Danh mục nêu trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

                                                                                          Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article