Ngày 25/2/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 12/2008/QĐ-BTC về giá bán xăng và các loại dầu

Giá bán lẻ xăng do thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu quyết định theo quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 6/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 6/6/2007 của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng.

Ngày 25/2/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 12/2008/QĐ-BTC về giá bán xăng và các loại dầu quy định giá bán của một số chủng loại dầu chuẩn tại địa bàn gần cảng nhập khẩu. Giá các loại dầu diesel, dầu hỏa khác với các chủng loại được quy định tại Quyết định này do các thương nhân kinh doanh xăng dầu quy định căn cứ vào giá bán thực tế của các loại dầu trên ở cùng thị trường và chênh lệch chất lượng so với các loại dầu nêu tại Quyết định. Các thương nhân kinh doanh xăng dầu phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm giá bán và hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh các loại dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp mình.

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/3/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ 11 giờ ngày 25/2/2008 và thay thế Quyết định số 95/2007/QĐ-BTC ngày 22/11/2007 về giá bán xăng và các loại dầu của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article