Ngày 22/2/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Ngày 22/2/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Theo Quy hoạch, đến năm 2010, có khoảng 1.200 bệnh viện và viện nghiên cứu có giường bệnh với số giường bệnh là 190.000; đạt tỷ lệ tối thiểu 20,5 giường/10.000 dân (trong đó có 2 giường bệnh tư nhân); có trên 80% các bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải theo quy định của Bộ Y tế (đến năm 2020, đạt 100%); quy hoạch 10 bệnh viện vùng, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh theo Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; mở rộng mạng lưới cấp cứu và vận chuyển cấp cứu của Nhà nước và tư nhân tại các tỉnh, thành phố; xây dựng 4 trung tâm y tế chuyên sâu tại Hà Nội, Huế-Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ v.v…

Quy hoạch đưa ra lộ trình thực hiện, nhóm giải pháp thực hiện, trong đó có giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa công tác khám, chữa bệnh và đa dạng hóa các loại hình khám, chữa bệnh; bảo đảm để các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân bình đẳng về mọi mặt.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/3/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này không áp dụng đối với cơ sở khám, chữa bệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article