Các Sở và cơ quan tương đương thuộc UBND cấp tỉnh  tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiên chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở điạ phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của UBND cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Ngày 4/2/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn (các Sở và cơ quan tương đương) thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các Sở và cơ quan tương đương thuộc UBND cấp tỉnh  tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiên chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở điạ phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của UBND cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn này được tổ chức thống nhất ở các địa phương, gồm Sở Nội vụ, Sở Tư pháp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND. Cơ cấu các cơ quan này gồm Văn phòng, Thanh tra, Phòng nghiệp vụ, Chi cục, Tổ chức sự nghệp (không nhất thiết phải có Chi cục và Tổ chức sự nghiệp). Tùy theo đặc thù của địa phương, có thể tổ chức thêm Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Sở Quy hoạch kiến trúc. Sở và cơ quan tương đương thuộc UBND cấp tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng. Mỗi Sở có một Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc không vượt quá 3 người (riêng TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh không quá 4 người).

Nghị định được đăng Công báo ngày 1/3/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 quy định tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article