Ngày 1/2/2008, Bộ Y tế đã ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT.

Ngày 1/2/2008, Bộ Y tế đã ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT.

Các cơ sở khám chữa bệnh được phép sử dụng các thuốc trong Danh mục này và có trách nhiệm cung ứng, quản lý theo đúng các quy định hiện hành về dược, về an toàn và kiểm soát bức xạ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 28/2/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 03/2005/QĐ-BYT ngày 24/1/2005, Quyết định số 33/2006/QĐ-BYT ngày 24/10/2006.

Ngày 22/2/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 10/2008/QĐ-BYT (đăng Công báo ngày 6/3/2008, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo) bổ sung Danh mục thuốc chế phẩm y học cổ truyền ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article