Ngày 31/1/2008, Bộ Tài chính  đã ban hành Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ.

Ngày 31/1/2008, Bộ Tài chính  đã ban hành Quyết định số 09/2008/QĐ-BTC ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ.

Quy chế quy định về nguồn thu, các nội dung chi, quản lý chi của Quỹ (chi hỗ trợ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu, giải quyết chế độ cho lao động dôi dư; cấp kinh phí cho các cơ sở dạy nghề cho lao động tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu; bổ sung vốn điều lệ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đầu tư phát triển doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; điều hòa Quỹ), kế toán Quỹ và báo cáo quyết toán.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/2/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 76/2003/QĐ-BTC ngày 28/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article