Bảng Danh mục này làm cơ sở để xây dựng danh mục mặt hàng trong biếu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu, thống kê nhà nước về xuất nhập khẩu và chính sách quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ngày 25/12/2007, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Bảng Danh mục này là cơ sở để xây dựng danh mục mặt hàng trong biếu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu, thống kê nhà nước về xuất nhập khẩu và chính sách quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 25/2/2008 (các số từ 119 đến 150) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo (theo Quyết định số 157/QĐ-BTC ngày 23/1/2008 về việc đính chính hiệu lực thi hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article