Ngày 29 tháng 8 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh...

Ngày 29 tháng 8 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh, quy định chi tiết về cơ quan đăng ký kinh doanh và hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động theo luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh

 Ảnh chụp Tổ công tác xây dựng Nghị định về ĐKKD, hội thảo tại Hải Phòng

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article