Mục tiêu của Kế hoạch này là đẩy nhanh tốc độ phát triển DNNVV hàng năm tăng khoảng 22%, tạo thêm 2,7 triệu việc làm,...


Ngày 23 tháng 10 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg  về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006-2010).

Mục tiêu của Kế hoạch này là đẩy nhanh tốc độ phát triển DNNVV, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng cho nền kinh tế....

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article