Luật Hóa chất (Luật số 06/2007/QH12) được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII ngày 21/11/2007, được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 15/2007/L-CTN ngày 15/12/2007; áp dụng đối với cá nhân, tổ chức tham gia hoặc liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ Việt Nam.

Luật Hóa chất (Luật số 06/2007/QH12) được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII ngày 21/11/2007, được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 15/2007/L-CTN ngày 15/12/2007; áp dụng đối với cá nhân, tổ chức tham gia hoặc liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ Việt Nam.

Luật quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất. Luật gồm10 chương, 71 điều: Những quy định chung, Phát triển công nghiệp hóa chất; Sản xuất, kinh doanh hóa chất; Phân loại, ghi nhãn, bao gói và phiếu an toàn hóa chất; Sử dụng hóa chất; Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; Khai báo,đăng ký và cung cấp thông tin hóa chất; Bảo vệ môi trường và an toàn cho cộng đồng; Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất; Điều khoản thi hành.

Luật được đăng Công báo ngày 14/1/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article