Ngày 29/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1729/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 71 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007-2010. Thông tin chi tiết...


Ngày 29/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1729/QĐ-TTg  phê duyệt danh sách 71 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007-2010. Theo đó, trong giai đoạn 2007-2010 có:

 • 1 Tập đoàn kinh tế (Dệt May Việt Nam);
 • 7 Tổng công ty 91;
 • 52 Tổng công ty nhà nước thuộc các Bộ Công nghiệp (6),
 • Bộ Xây dựng (14),
 • Bộ Giao thông vận tải (10),
 • Bộ Thuỷ sản (3),
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (12),
 • Bộ Y tế (1),
 • Bộ Tài chính (1),
 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam (5);
 • 12 Tổng công ty nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội (5)
 • và UBND Thành phố Hồ Chí Minh (7).

Theo kế hoạch, năm 2007 sẽ có 20 đơn vị thực hiện cổ phần hoá, trong các năm 2008, 2009 và 2010 lần lượt là 26, 19 và 6.

Các Bộ và UBND các thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc diện cổ phần hoá nói trên xây dựng phương án cổ phần hoá. Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, UBND các thành phố thực hiện các bước cổ phần hoá từng công ty và thành lập Tổ công tác có sự tham gia của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giúp Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm nói trên. Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đại diện chủ sở hữu các Tổng công ty thực hiện cổ phần hoá, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article