Ngày 1/2/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 03/2008/QĐ-NHHH về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán.

Ngày 1/2/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 03/2008/QĐ-NHHH về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán.

Các tổ chức tín dụng được cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 của Quyết định này. Tổng dư nợ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá đề đầu tư và kinh doanh chứng khoán không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. Các khoản cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán thuộc nhóm tài sản “Có” và có hệ số rủi ro là 250%.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/2/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article