Quy định hành chính là những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân, thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

Ngày 14/2/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Quy định hành chính là những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân, thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật. Các phản ánh, kiến nghị được thực hiện thông qua các hình thức như văn bản, điện thoại, phiếu lấy ý kiến.  Cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị gồm Văn phòng Chính phủ; Văn phòng, Thủ trưởng Bộ, cơ quan ngang Bộ; Văn phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghị định quy định về nội dung, hình thức và yêu cầu về phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; các điều kiện bảo đảm  việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Nghị định được đăng Công báo ngày 17/2/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/1/2006 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article