Ngày 4/2/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 32/2008/QĐ-BNN bổ sung 02 loại thuốc trừ sâu vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

Ngày 4/2/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 32/2008/QĐ-BNN bổ sung 02 loại thuốc trừ sâu vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

Việc xuất khẩu, nhập khẩu 02 loại thuốc này được thực hiện theo quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/2/2008 và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article