Tổng công ty Cà phê Việt Nam – tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Coffee Corporation (tên viết tắt: Vinacafe) - là công ty nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ này, có chức năng trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty khác.

Ngày 9/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/2008/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Tổng công ty Cà phê Việt Nam – tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Coffee Corporation (tên viết tắt: Vinacafe) - là công ty nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ này, có chức năng trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty khác. Vinacafe có quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, biểu tượng, thương hiệu của mình. Vốn điều lệ của Vinacafe tại thời điểm 31/12/2006 là 760.343.631.039 đồng. Nhà nước là chủ sở hữu của Vinacafe. Người đại diện theo pháp luật của Vinacafe là Tổng Giám đốc.

Điều lệ quy định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh, quyền, nghĩa vụ của Vinacafe, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Vinacafe, tổ chức bộ máy quản lý (Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc), người lao động tham gia quản lý Vinacafe, quan hệ của Vinacafe với các công ty thành viên, công ty có cổ phần, vốn góp của Vinacafe và công ty tự nguyện tham gia liên kết, cơ chế hoạt động tài chính, tổ chức lại, đa dạng hóa sở hữu, giải thể và phá sản Vinacafe, sổ sách, giải quyết tranh chấp nội bộ v.v…Điều lệ ban hành Danh sách các công ty thành viên, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối và công ty có cổ phần, vốn góp không chi phối của Vianacafe. Điều lệ này có hiệu lực thi hành từ ngày Quyết định phê duyệt có hiệu lực.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article