Ngày 30/1/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Danh mục hàng nông sản có xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC.

Ngày 30/1/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Danh mục hàng nông sản có xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BTC.

Hàng nông sản trong Danh mục này được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%, áp dụng cho các Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 1/1/2008. Đối với các trường hợp đảm bảo đủ điều kiện để áp dụng mức thuế suất quy định tại Quyết định này nhưng đã nộp thuế với mức thuế suất cao hơn sẽ được xử lý hoàn trả số tiền thuế chênh lệch.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/2/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Quyết định số 60/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article