Ngày 4/2/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Ngày 4/2/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Ban Quản lý).

Ban Quản lý được thành lập theo Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Khu Kinh tế) ban hành kèm theo Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg ngày 5/9/2005. Ban Quản lý là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Kinh tế, có trụ sở tại Khu Kinh tế và Cơ quan đại diện tại Hà Nội. Ban Quản lý quản lý tập trung, thống nhất các hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, tổ chức cung ứng dịch vụ công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại Khu Kinh tế.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/2/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2008; Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article