được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Quyết định số 419/2008/QĐ-BKH ngày 7/4/2008.

Ngày 7/4/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 419/2008/QĐ-BKH ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

Mẫu Báo cáo này áp dụng cho việc lập báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thẩm định kết quả đấu thầu về kết quả đấu thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của  khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Đối với hình thức lựa chọn nhà thầu khác, cơ quan, tổ chức thẩm định có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của mẫu này để áp dụng cho phù hợp.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/4/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article