Ngày 8/4/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 Luật Dạy nghề về chính sách đối với giáo viên dạy nghề và đối với giáo viên dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật.

Ngày 8/4/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2008/NÐ-CPquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 Luật Dạy nghề về chính sách đối với giáo viên dạy nghề và đối với giáo viên dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật.

Nghị định này áp dụng đối với giáo viên giảng dạy trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trường cao đẳng, trường đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục khác có đăng ký hoạt động dạy nghề; giáo viên dạy nghề cho người tàn tật, người khuyết tật trong các cơ sở dạy nghề, tại các lớp dạy nghề dành riêng cho người khuyết tật, người tàn tật.

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article