Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh và bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công tự tiêu dùng.

Ngày 7/4/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2008/NĐ-CP quy định về sản xuất, kinh doanh rượu và cồn rượu (đầu tư, sản xuất, xuất nhập khẩu, mua bán và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh rượu và cồn rượu) của các tổ chức,cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh và bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công tự tiêu dùng. Doanh nghiệp, thương nhân chỉ đựợc quyền hoạt động sản xuất, kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy phép. Giấy phép sản xuất rượu sẽ bị thu hồi nếu sau 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép sản xuất, doanh nghiệp không triển khai hoạt động mà không có lý do chính đáng được cấp có thẩm quyền xác nhận. Bộ Công thương hướng dẫn cụ thể trình tự, thẩm quyền, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh bán buôn, đại lý bán buôn, Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu, Giấy phép sản xuất rượu thủ công. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu. Sản phẩm rượu chỉ được tiêu thụ tại Việt Nam khi có nhãn hàng hóa đã được đăng ký. Sản phẩm rượu nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải có chứng từ nhập khẩu hợp pháp, được dán tem nhập khẩu trên bao bì theo quy định của Bộ Tài chính và chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế. Tổ chức, cá nhấn sản xuất, kinh doanh rượu có trách nhiệm cung cấp thông tin về sản phẩm rượu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng và trên phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phải đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích tự tiêu dùng không được bán trên thị trường. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu không được bán rượu cho người dưới 18 tuổi, dùng rượu làm giải thưởng cho các cuộc thi (trừ các cuộc thi về rượu), bán lẻ rượu bằng máy bán hàng tự động v.v…

Nghị định được đăng Công báo ngày 16/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article