Dịch vụ làm thủ tục về thuế là hoạt động của các đại lý thuế thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thay người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và hợp đồng dịch vụ đã ký kết.

Ngày 3/4/2008, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 28/2008/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Dịch vụ làm thủ tục về thuế là hoạt động của các đại lý thuế thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại về thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thay người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và hợp đồng dịch vụ đã ký kết. Một trong những điều kiện để đăng ký thành nhân viên đại lý thuế là phải có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp (cho các thí sinh có kết quả thi đạt yêu cầu 15 ngày sau khi công bố kết quả thi). Người đề nghị được cấp chứng chỉ này phải dự thi các môn Pháp luật về thuế và Kế toán. Hội đồng thi tổ chức mỗi năm 1 kỳ thi vào Quý III hoặc Quý IV hàng năm. Người có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được đăng ký làm nhân viên đại lý thuế tại một đại lý thuế trong cùng một thời gian. Danh sách các đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế, danh sách đại lý thuế bị tạm đình chỉ hoạt động, nhân viên đại lý thuế bị tạm đình chỉ, bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề được đăng tải trên website của Tổng cục Thuế và được gửi tới cơ quan thuế các cấp. Thông tư nêu rõ trách nhiệm của đại lý thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế, các trường hợp được miễn môn thi v.v….

Thông tư được đăng Công báo ngày 15/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article