Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán, quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và các quy định liên quan đến người hành nghề chứng khoán, đơn vị sử dụng người hành nghề chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 27/3/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán, quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và các quy định liên quan đến người hành nghề chứng khoán, đơn vị sử dụng người hành nghề chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam.

Người hành nghề chứng khoán là người được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và đang làm việc tại các vị trí nghiệp vụ chuyên môn trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là văn bằng xác nhận người có tên trong chứng chỉ đáp ứng đủ điều kiện làm việc tại các vị trí nghiệp vụ chuyên môn trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán, Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được hành nghề môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được hành nghề trong 2 lĩnh vực trên và hành nghề tự doanh chứng khoán, tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ được hành nghề trong tất cả các lĩnh vực trên và hành nghề quản lý tài sản.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp các chứng chỉ này theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định này. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại vị trí nghiệp vụ chuyên môn của một công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và được công ty đó thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán sẽ do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho những thí sinh đạt yêu cầu sau khi hoàn thành các khóa học chuyên môn về chứng khoán. Người nước ngoài đã có chứng chỉ chuyên môn về thị trường chứng khoán hoặc chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh đã được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài thì chỉ cần thi sát hạch pháp luật về chứng khoán của Việt Nam.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những người hành nghề chứng khoán đã được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán theo quy định tại Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 phải tham gia thi sát hạch để cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán trước ngày 31/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article