Ngày 25/3/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 08/2008/QĐ-BLĐTBXH quy định về quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề, áp dụng đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, cơ sở giáo dục có đăng ký hoạt động dạy nghề, trung tâm dạy nghề, chương trình dạy nghề của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác v.v…

Ngày 25/3/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành  quy định về quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề, áp dụng đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, cơ sở giáo dục có đăng ký hoạt động dạy nghề, trung tâm dạy nghề, chương trình dạy nghề của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác v.v…

Quyết định quy định về tự kiểm định chất lượng dạy nghề, đăng ký kiểm định chất lượng dạy nghề, kiểm định chất lượng dạy nghề, công nhận kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề và cấp giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề hoặc chương trình dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Giấy chứng nhận này do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định cấp, thu hồi. Giấy chứng nhận có giá trị trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Kết quả việc công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề được đăng trên website của Tổng cục Dạy nghề, của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. Hàng năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đại tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề, cơ sở dạy nghề tổ chức tự kiểm định và gửi kết quả tự kiểm định về Tổng cục Dạy nghề.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/4/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article