Ngày 25/3/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 07/2008/QĐ-BLĐBXH quy định về 3 điều kiện, 10 tiêu chuẩn; 10 nhiệm vụ, 5 quyền hạn của kiểm định viên chất lượng dạy nghề và việc cấp, thu hồi, quản lý thẻ kiểm định viên chất lượng dạy nghề.

Ngày 25/3/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 07/2008/QĐ-BLĐBXH quy định về 3 điều kiện, 10 tiêu chuẩn; 10 nhiệm vụ, 5 quyền hạn của kiểm định viên chất lượng dạy nghề và việc cấp, thu hồi, quản lý thẻ kiểm định viên chất lượng dạy nghề.

Thẻ kiểm định viên chất lượng dạy nghề là hình thức chứng nhận của Tổng cục Dạy nghề đối với những người đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Quyết định này. Chỉ những người có thẻ kiểm định viên mới được tham gia Đoàn kiểm định chất lượng dạy nghề. Thẻ này chỉ được sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng dạy nghề, không được sử dụng vào các mục đích khác. Điều 14 của Quyết định nêu 5 hành vi nghiêm cấm đối với kiểm định viên. Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề có quyền quyết định việc cấp thẻ kiểm định viên.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/4/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article