Theo Kế hoạch, đến hết năm 2008, báo cáo, thư mời, lịch công tác trao đổi giữa lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện qua đường thư điện tử.

Ngày 23/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 43/2008/QÐ-TTg phê duyệt Kế hoạch  ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008.

Theo Kế hoạch, đến hết năm 2008, báo cáo, thư mời, lịch công tác trao đổi giữa lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện qua đường thư điện tử. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cổng thông tin điện tử, cung cấp các biểu mẫu điện tử về dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp. Mô hình ứng dụng thông tin điển hình được triển khai ở các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính,   Bộ Tư pháp và một số tỉnh có đặc trưng vùng, miền khác nhau như Lào Cai, Đắk Lắk, Quảng Ninh, v.v…Hoàn thành dự án Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước  trước ngày 30/9/2008 v.v…Quyết định nêu rõ các nhiệm vụ và phân công công việc các Bộ, ngành, địa phương, kinh phí thực hiện; giải pháp thực hiện Kế hoạch, Danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin lấy nguồn kinh phí dự phòng ngân sách trung ương năm 2008, danh sách các Bộ, tỉnh, thành phố triển khai mô hình điểm, Danh sách các tỉnh được hỗ trợ kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin, Danh mục các dự án công nghệ thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp.

Quyết định được đăng Công báo ngày 28/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article