Ngày 25/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Ngày 25/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; trình tự, thủ tục cấp Giấy phép lao động và việc sử dụng Giấy phép lao động; trách nhiệm của người nước ngoài, người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước trong việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp tỉnh cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo mẫu quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Giấy phép lao động được gia hạn, được cấp lại. Thời gian gia hạn tối đa mỗi lần không quá 36 tháng. Người nước ngoài phải xuất trình Giấy phép lao động khi làm các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và xuất trình theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam mà chưa được cấp Giấy phép lao động thì phải làm thủ tục đề nghị cấp theo quy định của Nghị định này.

Nghị định được đăng Công báo ngày 28/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/20063 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và  Nghị định số  93/2005/NĐ-CP ngày 13/7/2005 sửa đổi Nghị định số 105/2003/NĐ-CP nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article