Ngày 17/3/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BKH-BNG hướng dẫn triển khai Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm.

Ngày 17/3/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BKH-BNG hướng dẫn triển khai Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm.

Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài trực thuộc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tại các cơ quan đại diện có Phòng Kinh tế thì Bộ phận này nằm trong phòng Kinh tế của Cơ quan đại diện. Thông tư nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế và tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, cơ sở vật chất và chế độ tài chính áp dụng cho Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài. Cán bộ của Bộ phận có hàm ngoại giao từ Tùy viên đến Tham tán. Nhiệm kỳ công tác của cán bộ xúc tiến đầu tư là 3 năm

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày,  kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article