Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt đông của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở

Ngày 19/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt đông của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin theo quy định pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Nghị định này và nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ. Có 19 đơn vị hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ, trong đó có 2 đơn vị sự nghiệp (Cổng thông tin điện tử, Trung tâm Tin học).

Nghị định được đăng Công báo ngày 26/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20/2/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article