Ngày 10/3/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung ban hành kèm theo Quyết đinh số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 10/3/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 22/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung ban hành kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTgngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về nguồn kinh phí mua sắm, đối tượng áp dụng mua sắm, hình thức tổ chức, lập và phê duyệt kế hoach mua sắm, hình thức mua sắm và kinh phí tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa ở các Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên, Gia Lai, Hà Tây, Cần Thơ, Đắk Lắk, Cà Mau và Bắc Giang.

Thông tư được đăng Công báo ngày 22/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày,  kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article