Ngày 19/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tao.

Ngày 19/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác về các lĩnh vực: mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chất lượng giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng, chứng chỉ; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ. Bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 của Nghị định số này và quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Bộ có 27 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, trong đó có 5 đơn vị sự nghiệp.

Nghị định được đăng Công báo ngày 26/3/2008 và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article