Ngày 5/3/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 42/2008/QĐ-BNN về Danh mục  vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được lưu hành tại Việt Nam.

Ngày 5/3/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 42/2008/QĐ-BNN về Danh mục  vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được lưu hành tại Việt Nam.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/3/2008 (các số từ  195-198) và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 11/2007/QĐ-BNN ngày 6/2/2007 về việc công bố Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được lưu hành tại Việt Nam năm 2007.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article