Ngày 5/3/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 41/2008/QĐ-BNN về Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam.

Ngày 5/3/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 41/2008/QĐ-BNN về Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/3/2008 (các số từ 181 đến 196), có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 12/2007/QĐ-BNN ngày 6/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thuốc thú y tại Việt Nam năm 2007.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article