Ngày 11/3/2008, Bộ Tài chính đã ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BTC.

Ngày 11/3/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 13/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ôtô chở người quy định tại Quyết đinh số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BTC nói trên.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/3/2008, có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác