Ngày 13/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ cơ quan quản lý thị trường các cấp quy định tại Nghị định số 10/CP ngày 23/1/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.

Ngày 13/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ cơ quan quản lý thị trường các cấp quy định tại Nghị định số 10/CP ngày 23/1/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường. Công chức quản lý thị trường được hưởng lương theo ngạch công chức, được trang bị đồng phục, phù hiệu, biển hiệu và cấp hiệu theo quy định pháp luật. Thẻ Kiểm tra thị trường do Bộ Công thương cấp thống nhất trên phạm vi cả nước..

Nghị định được đăng Công báo ngày 18/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article