Ngày 10/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Ngày 10/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Theo Chiến lược, xuất khẩu được coi là mục tiêu cho phát triển ngành, mở rộng thị trường xuất khẩu. Thị trường nội địa được phát triển tối đa. Để đầu tư phát triển, cần đa dạng hóa sở hữu và loại hình doanh nghiệp, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, chú trọng kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào những lĩnh vực mà nhà đầu tư trong nước còn yếu và thiếu kinh nghiệm v.v…Chiến lược đưa ra mục tiêu và định hướng phát triển cho ngành dệt may. Các giải pháp thực hiện Chiến lược bao gồm giải pháp về đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, giải pháp về khoa học công nghệ, giải pháp thị trường, cung ứng nguyên phụ liệu và giải pháp về tài chính.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/3/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article