Ngày 27/2/2008, Bộ Y tế đã có Quyết định số 12/2008/QĐ-BYT ban hành “Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị y tế trong chăm sóc chấn thương thiết yếu”; áp dụng thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Ngày 27/2/2008, Bộ Y tế đã có Quyết định số 12/2008/QĐ-BYT ban hành “Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị y tế trong chăm sóc chấn thương thiết yếu”; áp dụng thực hiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article