Ngày 5/3/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 02/2008/QĐ-BTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.

Ngày 5/3/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 02/2008/QĐ-BTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.

Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý, phân bổ, giám sát và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng internet ở Việt Nam; thông tin hướng dẫn, thống kê về mạng internet tham gia các hoạt động quốc tế về internet. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Biên chế cán bộ, viên chức của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/3/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  Bãi bỏ Quyết định số 28/2003/QĐ-BBCVT ngày 12/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article