Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Phòng Tư pháp hướng dẫn Ban Tư pháp cấp xã xây dựng Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý của địa phương mình.

Ngày 28/2/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Phòng Tư pháp hướng dẫn Ban Tư pháp cấp xã xây dựng Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý của địa phương mình.

Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý là hình thức hoạt động trợ giúp pháp lý cộng đồng được lập ra để người được trợ giúp pháp lý tham gia sinh hoạt, trao đổi vướng mắc pháp luật với nhau nhằm tăng cường khả năng tự giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết vướng mắc thông qua tư vấn pháp luật, giúp đỡ kiến thức pháp luật. Câu lạc bộ chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Phòng Tư pháp.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/3/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article